Bolagsstyrning

Om Brinovas bolagsstyrning

Brinovas styrelse arbetar aktivt och ansvarsfullt med att balansera de möjligheter och risker som är förknippade med all kommersiell verksamhet för att generera värde för ägare och andra intressenter. Genom transparens, öppenhet och tillgänglighet skapar bolaget också det förtroende som är avgörande för bolagets framgångar.

Brinova är ett publikt svenskt aktiebolag, noterat på Nasdaq Stockholm. De regelverk som tillämpas för styrning och kontroll av koncernen är i huvudsak bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen andra tillämpliga lagar och regler, Nasdaq Stockholms regelverk och rekommendationer för emittenter på den aktuella listan, interna riktlinjer och policies. Brinovas styrelse och ledning strävar efter att Brinova ska leva upp till de krav som börsen, aktieägare och andra intressenter ställer på Brinova. Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Årsstämman har beslutat om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare, se bifogad fil. Inga incitamentprogram finns.

Revisor

Efter varje räkenskapsår lämnar revisorn en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn utses och arvoderas enligt beslut på ordinarie årsstämma efter förslag från valberedningen.

På årsstämman 2024 utsågs KPMG AB som bolagets revisor för perioden intill nästa årsstämma.

Revisionskommitté – Revisionskommittén utgörs av styrelsen.

Valberedning

Årsstämman den 4 maj 2023 beslutade att en ny valberedning ska utses senast sex månader före årsstämman 2024. Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna baserat på ägandet per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång. Valberedningen i Brinova Fastigheter AB inför årsstämman 2024 består av:

Marcus Wallentin (Backahill AB), Erik Selin (Fastighets AB Balder) och Lars Ljungälv (ER-HO Förvaltnings AB)

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@brinova.se. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Års- och bolagsstämmor

Tryck på länkarna nedan för att komma till respektive sida med utförligare information.

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport