Årsstämma 2021

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2021 kommer att hållas i Helsingborg den 5 maj 2021 kl 15:00. I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i olika centrala frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in en skriftlig begäran till styrelsen via e-post till per.johnasson@brinova.se eller med vanlig post till Brinova Fastigheter AB, Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg. Begäran ska ha tagits emot av styrelsen senast den 17 mars 2021.

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och

– dels senast tisdagen den 4 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna i den fullständiga kallelsen så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.