Årsstämma 2022

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2022 kommer att hållas i Helsingborg den 5 maj 2022 kl 15:00. I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i olika centrala frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in en skriftlig begäran till styrelsen via e-post till per.johnasson@brinova.se eller med vanlig post till Brinova Fastigheter AB, Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg. Begäran ska ha tagits emot av styrelsen senast den 17 mars 2022.

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2021, och

– dels senast onsdagen den 4 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna i den fullständiga kallelsen så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.