Årsstämma 2023

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2023 kommer att hållas i Helsingborg den 4 maj 2023 kl 15:00. I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i olika centrala frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före årsstämman och som har meddelat bolaget sin avsikt att delta i årsstämman senast det datum som anges i kallelsen till årsstämman har rätt att närvara vid årsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i årsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in en skriftlig begäran till styrelsen via e-post till per.johansson@brinova.se eller med vanlig post till Brinova Fastigheter AB, Stortorget 9, 252 20 Helsingborg. Begäran ska ha tagits emot av styrelsen senast den 16 mars 2023.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023, och

– dels senast torsdagen den 27 april 2023 anmäla enligt anvisningarna i den fullständiga kallelsen.