Delårsrapport januari-juni 2019

2019-07-05 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 134,4 Mkr (120,0).
 • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 81,7 Mkr (74,5).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 47,8 Mkr (46,2).
 • Periodens resultat uppgick till 40,9 Mkr (44,8), motsvarande ett resultat per aktie om 0,57 kronor (0,62).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 47,2 Mkr (16,4).
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -41,5 Mkr (-8,4).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 17 procent till 4 024,9 Mkr (3 431,0).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Brinova tecknade avtal om förvärv och tillträdde en samhällsfastighet i Karlskrona, Frimuraren 2, den 1 april.
 • Refinansierings- och utökningsavtal, med en kapitalbindningsperiod om 3 år tecknades med SBAB avseende en lånefacilitet om 338 Mkr.
 • Beslut om installation av solcellsanläggningar och laddstolpar i Kristianstad.
 • Brinova tillträdde tre bostads- och projektfastigheter i Kristianstad.
 • Avtal tecknades med Malmö Stad om förvärv av mark för nya hyresrätter i Malmö.
 • Brinova tecknade två gröna hyresavtal, ett med Trafikverket i Kristianstad och ett med Försäkringskassan i Karlskrona.
 • Brinova tecknade ett 25-årigt hyresavtal med Trelleborgs kommun avseende uppförande av en förskola.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser.

–          Fortsatt tillväxt skapar starkt kassaflöde för utveckling av verksamheten, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

–          Projektutveckling är en prioriterad och lönsam del i vår fortsatta tillväxt.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 225 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på drygt 4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se 

Fler nyheter