Bokslutskommuniké januari-december 2016

2017-02-28 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter

– Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 111,6 Mkr (39,1)

– Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 60,9 Mkr (22,3)

– Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 33,4 Mkr (11,5)

– Ackumulerat resultat uppgick till 116,4 Mkr (23,8), motsvarande ett resultat per aktie om 2,4 kr (3,6)

– Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0)

Jämförelsetalen för resultatposter avser värden för perioden januari-december 2015

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

– Beslut av Karlskrona kommun om tilldelning av projekt avseende en ny idrotts- och eventarena, innebärande förvärv, om- och tillbyggnad samt ett 25-årigt hyresavtal med kommunen med ett totalt hyresvärde om cirka 300 Mkr

– 20-årigt hyresavtal om 760 kvadratmeter har tecknats med Malmö Kommun för LSS-boende i Oxie Centrum

– Avtal tecknades om förvärv av ett fastighetsbestånd i Eslöv med ett fastighetsvärde om 685 Mkr. Beståndet tillträddes 2016-11-29

– Avtal tecknades om förvärv av två fastigheter, ett i Kävlinge och ett i Vellinge, med ett fastighetsvärde om totalt 275 Mkr, tillträde beräknas till i juni 2017 respektive juni 2018

– Styrelsen beslutade om att genomföra en nyemission av aktier av serie B. Erbjudandet utgjordes både av en företrädesemission och en spridningsemission. Nyemissionerna tillförde Brinova 310 Mkr

– Brinova erhåller markanvisning för att uppföra en förskola i Helsingborg som preliminärt kommer att bli 1 067 kvadratmeter

– Brinova tecknar räntesäkringar av låneportföljen, räntesäkringen görs med hjälp av ränteswapar om vardera 100 Mkr på åtta respektive tio år till en genomsnittlig ränta om 0,96 procent

”2016 har varit ett mycket händelserikt år där Brinova har tagit många viktiga steg på sin tillväxtresa både genom förvärv, byggande av en organisation och börsnotering på Nasdaq First North Premier” säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till kommunikén och fortsätter:

”Brinova hade en god ekonomisk utveckling under fjärde kvartalet med ett förbättrat driftsöverskott och överskottsgrad jämfört med det tredje kvartalet”, tillägger Per Johansson.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se                  

Fler nyheter