KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

2018-06-19 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918, kallas härmed till extra stämma torsdagen den 12 juli 2018, kl. 13.00 i bolagets lokaler, Landskronavägen 23 i Helsingborg.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 juli 2018, dels anmäla sig till stämman senast fredagen den 6 juli 2018 via e-post till malin.rosen@brinova.se eller per post till Brinova Fastigheter AB, Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före stämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknarens behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 6 juli 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande.

2.    Val av ordförande vid stämman.

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.    Godkännande av dagordning.

5.    Val av en eller två justeringsmän.

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.    Val av styrelseledamot.

8.    Beslut om godkännande av förvärv av Backerhof 1 AB och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34.

9.    Beslut om godkännande av förvärv av Backerhof 3 AB och indirekt fastigheten Bjuv Kvadraten 1.

10.  Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (p.2)

Valberedningen föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid stämman.

Val av styrelseledamot (p. 7)

Det noteras att Mikael Hofmann på egen begäran valt att avgå som ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår nyval av Johan Tollgerdt som ordinarie styrelseledamot, för tiden intill nästa årsstämma. Arvode till den nyvalde styrelseledamoten ska utgå i enlighet med beslut fattat vid årsstämman den 2 maj 2018, dock med avdrag motsvarande den tid som passerat sedan årsstämman.

Beslut om godkännande av förvärv av Backerhof 1 AB och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34 (p. 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget ska förvärva Backerhof 1 AB, org.nr 559010-5424, och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34. Eftersom Backerhof 1 AB ägs av Backerhof Holding AB, org.nr 559010-5408, som indirekt ägs med hälften av Backahill AB, org.nr 556590-8547, och direkt med hälften av ER-HO Förvaltning AB, org. nr 556739-5214, som i sin tur delvis ägs av Mikael Hofmann, utgör förvärvet en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman att godkänna. Närmare förutsättningar och villkor för förvärvet framgår av styrelsens redogörelse och värderingsutlåtande från Newsec.

Beslut om godkännande av förvärv av Backerhof 3 AB och indirekt fastigheten Bjuv Kvadraten 1 (p. 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget ska förvärva Backerhof 3 AB, org.nr 559008-1633, och indirekt fastigheten Bjuv Kvadraten 1. Eftersom Backerhof 3 AB ägs av Backerhof Holding AB, org.nr 559010-5408, som indirekt ägs med hälften av Backahill AB, org.nr 556590-8547, och direkt med hälften av ER-HO Förvaltning AB, org. nr 556739-5214, som i sin tur delvis ägs av Mikael Hofmann, utgör förvärvet en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman att godkänna. Närmare förutsättningar och villkor för förvärvet framgår av styrelsens redogörelse och värderingsutlåtande från Newsec.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till ny styrelseledamot och information om den föreslagne ledamoten finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.brinova.se.

Fullständiga beslutsförslag enligt ovan, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.brinova.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Styrelsens redogörelser och värderingsutlåtandes (p. 8-9) kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt senast från och med två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till

72 313 448, varav 19 200 000 utgör A-aktier och 53 113 448 utgör B-aktier, och det totala antalet röster i bolaget till 245 113 448, varav 192 000 000 tillhör A-aktier och 53 113 448 tillhör B-aktier.

Helsingborg i juni 2018

BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: , eller

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: ,

alternativt se bolagets hemsida: www.brinova.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova .se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 211 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av verksamheten. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Holding Nordic AB, +46 (0)8-454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Fler nyheter