Kallelse till årsstämma

2016-03-17 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 april 2016 kl 12.00 i Brinovas lokaler, Tåstrupsgatan 2, i Ängelholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2016, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast fredagen den 8 april 2016 via e-post till malin.rosen@brinova.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 0709-29 49 52 eller per post till Brinova Fastigheter AB, Årsstämma, Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm.

Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud registreras hos Brinova för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär finns på www.brinova.se. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behöringshetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måst vara verkställd senast fredagen den 8 april 2016. Det innebär att aktierägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Redovisningshandlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag finns tillgängliga på www.brinova.se och på huvudkontoret i Ängelholm senast från och med den 17 mars 2016. Kopia av handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behöringen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

7. Beslut rörande:
 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

8. Anförande av styrelsen utsedd representant.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer.

11. Val av styrelse och suppleanter samt revisor.

12. Övriga ärenden.

Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 10

Styrelsen föreslår stämman att antalet styrelseledamöter utökas med en ordinarie styrelseledamot till fem ordinarie styrelseledamöter och att bolaget oförändrat har en styrelsesuppleant och en revisor utan suppleant.

Punkt 11

Styrelsen föreslår omval av Erik Selin, Mikael Hofmann, Svante Paulsson och Lars Rosvall och nyval av Johan Ericsson till ordinarie styrelseledamöter samt omval av Erik Paulsson till styrelsesuppleant.

Styrelsen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor med Per Karlsson som huvudansvarig revisor.

Fler nyheter