KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

2017-03-29 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017, kl. 15.00 i Lindab Arena, Ishallsvägen i Ängelholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017, dels anmäla sig till årsstämman senast torsdagen den 27 april 2017 via e-post till malin.rosen@brinova.se eller per post till Brinova Fastigheter AB, Årsstämma, Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 27 april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Val av en eller två justeringsmän.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Godkännande av dagordning.

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och           koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

8.      Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

          c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9.      Fastställande av antalet styrelseledamöter, samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.    Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

12.    Beslut om bemyndigande att emittera aktier.

13.    Beslut om ändring av bolagsordningen. 

14.    Beslut om principer för utseende av valberedning.

15.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.    Beslut om godkännande av förvärv av K-Fast Eslöv AB och indirekt fastigheten Eslöv Färgaren 21.

17.    Beslut om godkännande av förvärv av Backastad Omsorg Vellinge AB och indirekt fastigheten Vellinge Påfågeln 1.

18.    Beslut om godkännande av förvärv av Er-Ho Huset 9 AB och indirekt fastigheten Kävlinge Trehörningen 15.

19.    Beslut om godkännande av överlåtelse av Brinova Hässleholm AB och indirekt fastigheterna Hässleholm Intendenten 3, Hässleholm Magasinet 1 och Hässleholm Magasinet 4

20.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (p.2)

Ägare representerande mer än 75 % av rösterna föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid stämman.

Godkännande av dagordning (p. 6) 

Styrelsen föreslår att ovanstående dagordning godkänns.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust (p. 8.b) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2016, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag (p. 9)

Ägare representerande mer än 75 % av rösterna föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska vara bolagets revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (p.10) 

Ägare representerande mer än 75 % av rösterna föreslår att arvode till de styrelseledamöter som inte utgör tre av de största aktieägarna i bolaget ska utgå med 100 000 kronor per person och år, samt att övriga styrelseledamöter inte ska erhålla något arvode. Revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag (p. 11)

Det kan noteras att Lars Rosvall inte står till förfogande för omval. Ägare representerande mer än 75 % av rösterna föreslår omval av Erik Selin, Johan Ericsson, Mikael Hofmann och Svante Paulsson som ordinarie styrelseledamöter, nyval av Erik Paulsson och Johan Edenström som ordinarie styrelseledamöter, omval av Erik Selin som styrelsens ordförande, samt omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande att emittera aktier (p. 12)  

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av nya aktier av serie B.

Bemyndigandet får omfatta högst så många aktier som bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier som finns i bolagets bolagsordning.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår även att styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (p. 13)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att (i) bolagets säte anges till Helsingborg samt att det ska finnas möjlighet att hålla bolagsstämma i Malmö, (ii) inga suppleanter ska utses, samt (iii) avstämningsdagen för deltagande i bolagsstämma är fem vardagar före stämman. Förslagen innebär att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun. Årsstämma eller extra bolagsstämma ska hållas i Helsingborg eller Malmö.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Anmälan till stämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Årsstämma [Endast p. 9 och 10 är aktuella för justering.]

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Beslut om principer för utseende av valberedning (p. 14)  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p. 15)

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla intill slutet av nästa årsstämma:

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD och bolagets ledningsgrupp. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. En rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. En rörlig ersättning kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande tre månadslöner.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. 

Beslut om godkännande av förvärv av K-Fast Eslöv AB och indirekt fastigheten Eslöv Färgaren 21 (p. 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget ska förvärva K-Fast Eslöv AB och indirekt fastigheten Eslöv Färgaren 21. Eftersom K-Fast Eslöv AB till 49 % ägs av Erik Selin utgör förvärvet en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman att godkänna. Närmare förutsättningar och villkor för förvärvet framgår av styrelsens redogörelse och värderingsutlåtande från Newsec.

Beslut om godkännande av förvärv av Backastad Omsorg Vellinge AB och indirekt fastigheten Vellinge Påfågeln 1 (p. 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget ska förvärva Backastad Omsorg Vellinge AB och indirekt bolaget Fina Fågeln i Vellinge AB och fastigheten Vellinge Påfågeln 1. Eftersom Backastad Omsorg Vellinge AB delvis ägs indirekt av Mikael Hofmann samt delvis av Backastad Omsorg AB, som är en del av Backahill-koncernen, utgör förvärvet en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman att godkänna. Närmare förutsättningar och villkor för förvärvet framgår av styrelsens redogörelse och värderingsutlåtande från Newsec.

Beslut om godkännande av förvärv av Er-Ho Huset 9 AB och indirekt fastigheten Kävlinge Trehörningen 15 (p. 18)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget ska förvärva Er-Ho Huset 9 AB och indirekt fastigheten Kävlinge Trehörningen 15. Eftersom Er-Ho Huset 9 AB delvis ägs indirekt av Mikael Hofmann och delvis av Backastad Omsorg AB, som är en del av Backahill-koncernen, utgör förvärvet en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman att godkänna. Närmare förutsättningar och villkor för förvärvet framgår av styrelsens redogörelse och värderingsutlåtande från Newsec.

Beslut om godkännande av överlåtelse av Brinova Hässleholm AB och indirekt fastigheterna Hässleholm Intendenten 3, Hässleholm Magasinet 1 och Hässleholm Magasinet 4 (p. 19)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget ska överlåta Brinova Hässleholm AB och indirekt fastigheterna Hässleholm Intendenten 3, Hässleholm Magasinet 1 och Hässleholm Magasinet 4 till K-Fast Eslöv AB. Eftersom K-Fast Eslöv AB till 49 % ägs av Erik Selin, utgör överlåtelsen en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman att godkänna. Närmare förutsättningar och villkor för överlåtelsen framgår av styrelsens redogörelse och värderingsutlåtande från Newsec.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016, och fullständiga beslutsförslag, redogörelser och värderingsutlåtanden enligt ovan, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.brinova.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till

72 313 448, varav 19 200 000 utgör A-aktier och 53 113 448 utgör B-aktier, och det totala antalet röster i bolaget till 245 113 448, varav 192 000 000 tillhör A-aktier och 53 113 448 tillhör B-aktier.

Ängelholm i mars 2017

BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter