Förtydligande av pressmeddelande 2016-11-22 ”Brinova förvärvar fastigheter för cirka 960 MSEK och genomför nyemission om cirka 258 MSEK

2016-11-22 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Tidigare utskickat pressmeddelande har förtydligats med uppgift om säljare, köpeskilling, åtagande om lösen av skulder och finansiering under rubrikerna ”Fastigheterna i Eslöv” och ”Fastigheterna i Kävlinge och Vellinge”.

Fastigheterna i Eslöv förvärvas för ett överenskommet fastighetsvärde om 685 MSEK

Säljare av fastigheterna är Mälö Fastigheter AB och Mälö Fastigheter 3 AB. Förvärvet sker genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolag. Köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt ca 265 MSEK och har beräknats utifrån ett överenskommet sammanlagt värde på Eslöv-fastigheterna om 685 MSEK. Förutom att betala köpeskillingen för aktierna har Brinova även åtagit sig att betala fastighetsbolagens koncerninterna skulder om preliminärt ca 108 MSEK. Nuvarande bankskulder i de fastighetsägande bolagen om ca 315 MSEK ska inte lösas på tillträdesdagen. Tillträde är planerat till den 29 november 2016.

Köpeskillingen för aktierna och lösen av koncernskulderna finansieras genom kontanta medel om ca 57 MSEK, nyupptagna lån om ca 166 MSEK och en säljarrevers om 150 MSEK, vilken förfaller till betalning den 30 december 2016 och intill dess löper med en årlig ränta om 3,0 procent. Delar av emissionslikviden i Företrädesemissionen ska användas till återbetalning av säljarreversen.

Fastigheterna i Kävlinge och Vellinge förvärvas för ett överenskommet fastighetsvärde om 275 MSEK

Säljare av fastigheten i Vellinge är Backastad Omsorg AB och ER-HO Förvaltning Försäljning 3 AB. Förvärvet sker genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolag. Köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt ca 38 MSEK och har beräknats utifrån ett överenskommet värde på fastigheten i Vellinge om ca 154 MSEK. Förutom att betala köpeskillingen för aktierna har Brinova även åtagit sig att betala det fastighetsägande bolagets koncernskulder om preliminärt ca 31 MSEK samt att lösa det fastighetsägande bolagets bankskuld om preliminär ca 84 MSEK. Tillträde är planerat till maj 2017.

Köpeskillingen för aktierna och lösen av skulderna finansieras genom kontanta medel om ca 54 MSEK och nyupptagna lån om ca 100 MSEK.

Säljare av fastigheten i Kävlinge är Backastad Omsorg AB och ER-HO Förvaltning Försäljning 2 AB. Förvärvet sker genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolag. Köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt ca 31 MSEK och har beräknats utifrån ett överenskommet värde på fastigheten

i Vellinge om ca 121 MSEK efter färdigställande. Förutom att betala köpeskillingen för aktierna har Brinova även åtagit sig att betala det fastighetsägande bolagets skulder hänförliga till uppförandet av fastigheten om ca 90 MSEK. Fastigheten är under uppförande och kostnaden kan således komma att justeras inför tillträdesdagen, vilket kommer att föranleda en justering av det skuldbelopp som Brinova ska lösa på tillträdesdagen samt den köpeskilling som Brinova ska betala för aktierna. Tillträde är planerat till juni 2018.

Köpeskillingen för aktierna samt lösen av skulderna avses att finansieras med kontanta medel om cirka 42 MSEK och utökad belåning om cirka 79 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter