Delårsrapport januari-september 2022

2022-10-25 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 19 procent till 346,1 Mkr (290,7).
 • Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 221,7 Mkr (187,9).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 129,7 Mkr (115,0).
 • Periodens resultat uppgick till 321,8 Mkr (244,8), motsvarande ett resultat per aktie om 3,30 kronor (2,77).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 57,1 Mkr (164,0).
  • Värdeförändringar på derivat ingår med 228,4 Mkr (36,5).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 16 procent till 8 305,1 Mkr (7 165,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • En överenskommelse har tecknats om refinansiering av skuldportföljen om cirka 1,9 Mdkr med 2–3 års kapitalbindningstid.
 • Nytt hyresavtal tecknat om 205 kvm med Nordea i fastigheten Örnen 28 i Ängelholm. I och med detta är fastigheten fullt uthyrd.
 • Inflyttning av 7 lägenheter i Banér 11 i Landskrona. En lyckad konvertering av kontor till bostäder.
 • Bjuv, Billesholms Gård 9:467 med 25 hyreslägenheter och LSS boende är fullt uthyrt och inflyttning har skett.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Parkeringsgaraget om 3 000 kvm i centrala Karlskrona är färdigställt och inflyttat i oktober.
 • Bygglov har erhållits på fastigheten Oxievång 7 att bygga 34 lägenheter samt en livsmedelsbutik.
 • 5-årigt hyresavtal har tecknats med Sparbanken Skåne gällande förlängning av befintligt hyresavtal inom fastigheten Sjöhem 11. Modernisering av lokalen har gjorts vilket har resulterat i en hyresökning.
 • Konvertering av lokaler till 7 bostadslägenheter i Garvaren 17 är färdigställt och inflyttning sker 1 november.
 • Det tredje kvartalet präglades av god resultatutveckling genom en väl fungerande förvaltning, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:
 • Trots omvärldsfaktorer som skapar osäkerhet levererar Brinova finansiell stabilitet genom ett aktivt arbete med energieffektivitet och uthyrningar samt tryggad kapitalförsörjning.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 343 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 8,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter