Delårsrapport januari-september 2021

2021-10-28 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 28 procent till 290,7 Mkr (227,3).
 • Driftsöverskottet ökade med 29 procent till 187,9 Mkr (146,1).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 28 procent till 115,0 Mkr (90,0).
 • Periodens resultat uppgick till 244,8 Mkr (69,4), motsvarande ett resultat per aktie om 2,62 kronor (0,90).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 164,0 Mkr (25,1).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 36,5 Mkr (-30,3).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 39 procent till 7 165,1 Mkr (5 149,2).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Avtal har tecknats om förvärv av en bostadsfastighet i Malmö, Nattskärran 7, med 24 lägenheter. Samtidigt har avtal om försäljning tecknats av två kontors/industrifastigheter i Trelleborg, Hjorten 14 och Snickeriet 10. Tillträde och frånträde skedde den 1 september.
 • Avtal har tecknats om förvärv av två bostadsfastigheter under produktion i Bjuv och Kävlinge med totalt 109 lägenheter. Tillträde sker under 2022 respektive 2023.
 • Avtal har tecknats om förvärv av tre citybostadsfastigheter i Kristianstad med 74 lägenheter, gym och daglig verksamhet. Tillträde skedde den 31 augusti 2021.
 • Avtal har tecknats om förvärv av fyra cityfastigheter i Helsingborg med vård, kontor, utbildningslokaler samt bostäder. Tillträde skedde den 15 september 2021.
 • En ny affärsplan för perioden 2022–2024 har antagits av styrelsen. Övergripande fokus är ett fastighetsvärde överstigande 10 Mdkr, en överskottsgrad överstigande 65 procent, ett nöjd kund-index överstigande 4,8 av 6 och ett nöjd medarbetar-index överstigande 5,4 av 6.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Tillträde har skett den 1 oktober 2021 till två bostadsfastigheter i Skurup, Passaren 1 och Pennan 1. Fastigheterna består av 65 nyuppförda lägenheter.
 • Avtal har tecknats om förvärv av tre samhällsfastigheter i Malmö. Fastigheterna ligger på attraktiva lägen i Husie, Kulladal och Hyllie och består av en förskola, LSS-boende samt offentliga kontor, gym samt förrådshotell. Tillträde sker den 1 december.

– Under tredje kvartalet fortsatte Brinova att stärka sina positioner genom strategiska förvärv, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:

-Tempot i tillväxt och våra ambitioner kring lönsamhet och hållbarhet återspeglas i den nya affärsplanen för 2022–2024 som antogs under kvartalet.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 320 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 7,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter