Delårsrapport januari-september 2020

2020-11-11 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

En stark period med en ökning av förvaltningsresultatet med 15 procent.

 • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 227,3 Mkr (205,5).
 • Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 146,1 Mkr (130,8)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 90,0 Mkr (78,3).
 • Periodens resultat uppgick till 69,4 Mkr (85,0), motsvarande ett resultat per aktie om 0,90 kronor (1,18).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 25,1 Mkr (90,2).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -30,3 Mkr (-59,6).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 23 procent till 5 149,2 Mkr (4 172,8).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Avtal om förvärv av en bostadsfastighet och ett LSS-boende i Karlskrona har tecknats för ett underliggande fastighetsvärde 42 Mkr. Tillträde skedde den 1 september.
 • En uppdatering av affärsplanen för 2019–2021 har skett där tillväxtmålet är uppjusterat till att uppgå till 6,6 Mdkr vid utgången av 2021.
 • Avtal om förvärv av bostads- och samhällsfastigheter i Bara centrum har tecknats med ett underliggande fastighetsvärde om 475 Mkr. Tillträde skedde den 30 september 2020.
 • En riktad nyemission genomfördes om cirka 4,8 miljoner B-aktier och bolaget tillfördes cirka 143 Mkr. Nyemission genomfördes med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2020, och emissionen genomfördes till ett pris om 29,50 kr per aktie.
 • Brinova har inlett samarbete med två nya banker SEB och Handelsbanken.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Förvärvsavtal tecknades med Bromöllahem avseende fastigheten Lugnet 9, för ett underliggande fastighetsvärde om 15 Mkr med beräknat tillträde 1 december 2020. Två 25-åriga hyresavtal har tecknats med Bromölla kommun avseende omsorgsboende samt lokaler för hemtjänsten som ska uppföras i kvarteret Lugnet 9 i centrala Bromölla.
 • Nya gröna hyresavtal tecknades med Kristianstad kommun och Region Skåne avseende lokaler för arbetsmiljöenheten och 1177 vårdguiden för fastighetsområdet Björkhem i Kristianstad.
 • Brinovas förrådshotell, Bolagret, invigdes i Kristianstad. Totalt 160 förråd med hög säkerhet och lätt tillgängliga.
 • Ett 8-årigt hyresavtal är tecknat med Willys Hemma avseende en livsmedelsbutik som uppförs på fastigheten Bajonetten 3 i Kristianstad.

För en hållbar och lönsam tillväxt krävs finansiell stabilitet, det visar vi återigen genom ökade hyresintäkter, ett ökat driftsnetto och ett ökat förvaltningsresultat, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter;

Vi har en stark projektportfölj som säkerställer vårt tillväxtmål.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 260 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 5,1 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter