Delårsrapport januari-september 2017

2017-11-09 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

– Hyresintäkterna ökade med 93 procent till 145,2 Mkr (75,2) som en effekt av de förvärv som tillträddes under senhösten 2016 och våren 2017 samt nyuthyrningar.

– Driftsöverskottet ökade med 123 procent till 90,1 Mkr (40,4) genom tillträdda förvärv, nyuthyrningar och den egna effektiva förvaltningen.

– Förvaltningsresultatet ökande med 163 procent till 59,0 Mkr (22,4) som en följd av det förbättrade driftsöverskottet och ett relativt bättre finansnetto.

– Periodens resultat uppgick till 73,4 Mkr (104,7), motsvarande ett resultat per aktie om 1,02 kronor (2,29).

– Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 26,4 Mkr (111,3).

– Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 1,1 Mkr (0,0).

– Fastighetsportföljens värde ökade med 58 procent till 2 769,4 Mkr (1 752,0).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

– Avtal om förvärv av bostadsfastigheten Kävlinge Bäcken 9 och 20, med en uthyrningsbar yta om cirka 1 000 kvm fördelat på 14 lägenheter. Tillträde är planerat till maj 2018.

– Avtal om förvärv av den 7 600 kvm stora fastigheten Garvaren 17 med bostäder och kommersiella ytor belägen i centrala Eslöv. Fastigheten tillträddes 2 oktober 2017.

– Avtal om förvärv samt tillträde till den 2 000 kvm stora bostads- och samhällsfastigheten Sadeln 2 belägen i centrala Trelleborg. Med förvärvet etablerade sig Brinova på en ny ort, Trelleborg. Fastigheten tillträddes 1 september 2017.

– Avtal om förvärv av, de till Sparbanken Skåne fullt uthyrda, fastigheterna Mats Lavesen 3, Sjöhem 11 och Näsby 35:42 i Kristianstad, Stinsen 9 i Åhus samt Saxen 11 i Tollarp. De utgör Sparbanken Skånes samtliga kontor i Kristianstads kommun. Fastigheterna tillträddes 2 oktober 2017.

Brinova kommunicerade i samband med noteringen på First North Premier att det var ett naturligt delsteg inför notering på huvudlistan Nasdaq Stockholm. Brinova har beslutat att påbörjat förberedelserna för detta, och siktar på att noteringen ska vara genomförd under 2018.

–          Återigen kan vi rapportera ett förbättrat resultat. Detta trots att vi ännu inte kan tillgodoräkna oss resultatet av de 22 000 kvadratmeter nya uthyrbara ytor som vi förvärvat men ännu inte tillträtt, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

–          Det större och inte minst bättre bolag som vi blivit och fortsätter att utveckla behöver också en tydlig aktie. Därför har vi beslutat att påbörja förberedelserna för en notering under 2018 av Brinova-aktien på huvudlistan Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Fler nyheter