Delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-26 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 18 procent till 114,2 Mkr (96,9).
 • Driftsöverskottet ökade med 21 procent till 68,8 Mkr (56,8).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 40,5 Mkr (32,9).
 • Periodens resultat uppgick till 162,7 Mkr (75,7), motsvarande ett resultat per aktie om 1,67 kronor (0,90).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 55,0 Mkr (36,1).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 112,6 Mkr (21,4).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 29 procent till 8 011,2 Mkr (6 199,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Avtal om förvärv har tecknats avseende ett bostadsprojekt med 14 hyresbostäder och en bostadsyta om 932 kvadratmeter i Helsingborg intill Vallåkra station. Tillträde sker när projektet är avslutat vilket beräknas ske första kvartalet 2024.
 • Bygglov har erhållits för att uppföra lokalytor om 1 758 kvadratmeter inom fastigheten Skeppsbron 4 i Karlskrona, vilket innebär att byggnationen påbörjas omgående med inflyttning beräknad till första kvartalet 2023.
 • Bygglov har erhållits om att uppföra åtta hyresbostäder inom befintlig fastighet Binga 9:237 vilket kommer komplettera befintligt LSS-boende.
 • Hyresavtal har tecknats med Region Skåne om 750 kvadratmeter inom fastighetsområdet Sjöhem i Kristianstad.
 • Ny detaljplan har vunnit laga kraft inom fastigheten Lugnet 9 i Bromölla som möjliggör att förtäta fastigheten med ytterligare hyresbostäder.
 • Ett grönt hyresavtal på drygt 2 200 kvm har tecknats med Försäkringskassan i Karlskrona.
 • Den 31 januari 2022 tillträddes fastigheten Klas Klättermus 2 med sina 76 lägenheter och byggrätter om 9 500 kvm BTA.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Hyresavtal har tecknats med Eslövs kommun avseende en ny förskola på 560 kvm på fastigheten Dannemannen 33.
 • Inflyttning har skett i bostadsfastigheten Saxen 11 i Tollarp.

– En bra start på 2022 med ett antal inflyttade ombyggnadsprojekt, tillträde till förvärvade fastigheter och nya projektstarter, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:

– Tydliga tillväxtmål och ett fokus på hyresbostäder och samhällsfastigheter bidrog till ett starkt kassaflöde och driftsöverskott.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 338 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8,0 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter