Delårsrapport januari-mars 2021

2021-04-27 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 30 procent till 96,9 Mkr (74,8).
 • Driftsöverskottet ökade med 23 procent till 56,8 Mkr (46,2).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 32,9 Mkr (27,3).
 • Kvartalets resultat uppgick till 75,7 Mkr (15,0), motsvarande ett resultat per aktie om 0,90 kronor (0,21).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 36,1 Mkr (12,2).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 21,4 Mkr (-22,2).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 42 procent till 6 199,9 Mkr (4 366,4).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Brinovas aktie av serie B (BRIN B) flyttades till Nasdaq Stockholms segment Mid Cap den 4 januari 2021.
 • Avtal om förvärv tecknades avseende två bostadsfastigheter i Staffanstorp respektive Eslöv. Fastigheten i Staffanstorp förvärvades för ett underliggande fastighetsvärde om 35 Mkr och tillträdet skedde i mars 2021. Fastigheten i Eslöv, som är under produktionsstart, förvärvades för ett underliggande fastighetsvärde om 27 Mkr och tillträds när projektet är klart, preliminärt i juni 2022.
 • Brinova har miljöcertifierat sina första fastigheter, Brinova Arena Karlskrona, enligt standarden Passivehouse Institutens standard med klassning PHI Energisparhus samt bostadsfastigheten Kristianstad Hammar 1 enligt standarden Green Building.
 • I syfte att renodla fastighetsportföljen, både geografiskt och avseende fastighetstyp, har avtal om försäljning tecknats av en bostadsfastighet, Sjöbo Blentarp 67:35 och tre kommersiella fastigheter, Växjö Skomakaren 5, Vellinge Eskilstorp 27:8 samt Vellinge 40:130. Underliggande fastighetsvärde för alla fastigheterna uppgår till 72 Mkr.
 • Projekt avseende uppförande av omsorgsboende/hemtjänsten i Bromölla, bostadslägenheter i Karlskrona samt padelhall i Kristianstad har byggstartats.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Tecknat avtal och tillträtt fastigheten Rödeby 3:1 i Karlskrona kommun med en befintlig byggnad för bostadsändamål med bygglov att bygga ytterligare 18 bostadslägenheter.
 • Stängningsbara swappar för totalt 350 Mkr med en fast ränta i intervallet 0,24 procent till 0,49 procent och med en löptid på 10 år tecknats med Swedbank.

 – Brinovas projektportfölj fortsätter att stärkas och vi har idag pågående projekt och framtida projektmöjligheter som tillsammans utgör nära 65 000 kvm, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter: 

– Vår affärsmodell förser samhället med attraktiva bostäder och samhällsfastigheter som skapar stabila kassaflöden som vi investerar i fortsatt värdetillväxt

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 304 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter