Delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-06 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 74,8 Mkr (66,0).
 • Driftsöverskottet ökade med 20 procent till 46,2 Mkr (38,6
 • Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent till 27,3 Mkr (22,8).
 • Periodens resultat uppgick till15,0 Mkr (12,9), motsvarande ett resultat per aktie om 0,21 kronor (0,18).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 12,2 Mkr (12,5).
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -22,2 Mkr (-17,4).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 14 procent till 4 366,4 Mkr (3 838,3).

Brinova Q1 2020

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Effekterna av spridningen av Covid-19 har analyserats utifrån olika riskscenarion. Vi är ödmjuka och har respekt för långsiktiga konsekvenser som pandemin kan orsaka framöver. Våra tillgångar består främst av hyresbostäder och samhällsfastigheter med långa avtal med kommun, region och stat vilket innebär stabila kassaflöden. Av hela vår kundstock är andelen av hyresintäkterna som kommer från verksamheter som vi bedömer direkt kan komma att påverkas av den rådande situationen marginell.
 • Brinova genomförde en organisationsförstärkning. Stina Trimark utsågs till projektutvecklingschef, Martin Wallin utsågs till Regionchef Öst och Frida Carlsson till Regionchef Väst.
 • Brinova tillträdde, i januari, fastigheten Landskrona Banér 8, med 16 bostadslägenheter. Fastigheten är fullt uthyrd med ett hyresvärde om 1,2 Mkr och förvärvades för 15,9 Mkr.
 • Avtal om förvärv av två fastigheter i Skurup tecknades i mars. På fastigheterna Passaren 1 och Pennan 1 uppförs 65 bostadslägenheter med en bostadsyta om cirka 4 900 kvm. Fastigheterna förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 150 Mkr, beräknade hyresintäkter uppgår till 7,8 Mkr och tillträde sker under första kvartalet 2021.
 • Avtal om försäljning av fastigheten Hörby Dybeck 4 tecknades i mars. Fastigheten består av 2 400 kvm kontor. Fastigheten säljs för ett underliggande fastighetsvärde om 22,1 Mkr. Frånträde sker den 1 juli 2020.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Brinova har, tillsammans med ett antal byggherrar, tilldelats markanvisning i Täppets bostadsområde i Åhus i Kristianstads kommun för uppförandet av bostäder. Brinova planerar att bygga totalt 48 hyreslägenheter.
 • Som ett led att minska Brinovas kommersiella innehåll konverteras cirka 2 800 kvm kontorsytor till bostadslägenheter.
 • Brinova har tagit fram ett koncept med Eksjöhus och uppför 57 attraktiva bostadslägenheter med hög standard inom befintliga fastigheter i Rödeby, Nättraby och Jämjö, alla orter belägna strax utanför Karlskrona.
 • Nytt ramavtal har tecknats med Swedbank. Avtalet omfattar 200 Mkr och en kapitalbindningsperiod om cirka 3 år.
 • Brinova genomförde en riktad nyemission av cirka 7,2 miljoner B-aktier och tillfördes 173,6 Mkr. 

 

– I denna turbulenta tid koncentrerar vi oss på vårt aktiva och framtidsorienterade projektutvecklingsarbete, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter;

– Med vårt stabila kassaflöde och en nyligen genomförd nyemission så står vi starka och kan tillvarata de möjligheter denna kris kan skapa.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 241 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter