Delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-02 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

– Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 66,0 Mkr (59,4).

– Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 38,6 Mkr (35,7).

– Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent till 22,8 Mkr (21,7).

– Periodens resultat uppgick till 12,9 Mkr (20,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,18 kronor (0,28).

– Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 12,5 Mkr (9,9).

– Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -17,4 Mkr (-1,9).

– Fastighetsportföljens värde ökade med 15 procent till 3 838,3 Mkr (3 348,7).

Väsentliga händelser under kvartalet

– Den 1 februari tillträddes samhällsfastigheten Karlskrona Västra Nättraby 10:87.

– Den 27 mars tecknades avtal om förvärv av projektfastigheter för bostäder och förskola, Kristianstad, Bajonetten 3 och 6. Tillträde beräknas ske den 1 juni.

– Derivat i form av ränteswapar för 400 Mkr har tecknats med löptider på 6–10 år med en fast ränta om 0,55 till 0,93 procent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

– Brinova tecknar avtal om förvärv och tillträder samhällsfastighet, Karlskrona, Frimuraren 2, den 1 april.

– Refinansierings- och utökningsavtal, med en kapitalbindningsperiod om 3 år, tecknas med SBAB avseende en lånefacilitet om 338 Mkr. 

– Beslut om installation av solcellsanläggningar och ladd stolpar i Kristianstad.

Fortsatt hög uthyrningsgrad i en större fastighetsportfölj, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

–          Vi fortsatte i kvartalet också att bygga ut vår projektportfölj, bl a genom arbete med några strategiskt viktiga planarbeten, ett arbete som syftar till att skapa lönsam tillväxt med egna projekt.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 219 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter