Delårsrapport januari-mars 2018

2018-05-02 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

– Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 59,4 Mkr (45,9).

– Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 35,7 Mkr (25,7).

– Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 21,7 Mkr (16,5).

– Periodens resultat uppgick till 20,4 Mkr (26,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,28 kronor (0,37).

– Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.

– Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 9,9 Mkr (17,5).

– Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -1,9 Mkr (-0,2).

– Fastighetsportföljens värde ökade med 7 procent till 3 348,7 Mkr (3 136,6).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

– Förvärv av tre fastigheter och en tomträtt i Malmö med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvm för vård och förskoleverksamhet, till ett underliggande fastighetsvärde om 105 Mkr.

– Förvärv av fyra fastigheter i Karlskrona med en uthyrbar yta om cirka 2 500 kvm med

– LSS boende, förskola samt bostäder till ett underliggande fastighetsvärde om 65,5 Mkr.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets utgång.

–          Vi fortsätter vår tillväxtresa, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

–          Vi har snart nått nu gällande tillväxtmål, ett fastighetsvärde om 4 miljarder vid utgången av 2018.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 211 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter