Delårsrapport januari-juni 2022

2022-07-15 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 19 procent till 229,2 Mkr (192,4).
 • Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 141,6 Mkr (119,8).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 82,8 Mkr (71,3).
 • Periodens resultat uppgick till 272,4 Mkr (147,7), motsvarande ett resultat per aktie om 2,79 kronor (1,71).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 77,0 Mkr (88,2).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 193,9 Mkr (26,3).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 30 procent till 8 248,2 Mkr (6 361,6).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Hyresavtal har tecknats med Eslövs kommun avseende en ny förskola på 560 kvm på fastigheten Eslöv Dannemannen 33.
 • Inflyttning i bostadsprojektet Saxen 11 i Kristianstad med 11 lägenheter.
 • Avtal om förvärv och tillträde av bostadsfastigheter i Karlskrona för ett underliggande fastighetsvärde om 55,2 Mkr. Förvärvet delfinansierades via emission av 317 965 aktier av serie B.
 • Grönt hyresavtal har tecknats med Malmö Stad avseende daglig verksamhet på 1 200 kvm inom fastigheten Malmö Sånekulla 16.
 • Årsstämma genomfördes utan förändringar i styrelsesammansättningen.
 • Tillträde till bostadsfastigheten Billesholms gård 9:467 i Bjuvs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 2 700 kvm, innefattar 32 bostadslägenheter varav 7 radhus samt ett LSS-boende. Hyresvärdet uppgår till 4,9 Mkr och den förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om 88 Mkr.
 • 10-åriga hyresavtal har tecknats med Sparbanken Skåne och Peab gällande utökning samt uppdatering av ytor samt förlängning av befintliga avtal inom fastigheterna Mats Lavesen 3 och Alkronan 3 i Kristianstad.
 • Refinansiering av och utökning av skuldportföljen har skett med cirka 1,5 Mdkr på löptider mellan 2–5 år.
 • Bygglov har erhållits på fastigheten Sandryggen 1 i Lund, att konvertera cirka 5 000 kvm kontorsytor till bostäder.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • En överenskommelse har tecknats med ytterligare kreditgivare om refinansiering av den korta skuldportföljen om cirka 1,2 Mdkr på 3 år.
 • Brinova vann en markanvisning i Bromölla att uppföra 40 hyresbostäder i två huskroppar i central parkmiljö.
 • Nytt hyresavtal tecknat om 205 kvm med Nordea i fastigheten Örnen 28 i Ängelholm. I och med detta kan vi glädjande konstatera att fastigheten i fråga är fullt uthyrd
 • Brinova åtnjöt ännu ett starkt kvartal med fortsatt god resultatutveckling mycket tack vare en effektiv egen förvaltning, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:
 • Vår förvaltningsmodell, med en egen kvalitativ fastighetsförvaltning nära våra kunder, är en av våra tydligaste styrkor.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 343 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Informationen är sådan som Brinova Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-15 09:00 CET.

Fler nyheter