Delårsrapport januari-juni 2021

2021-07-15 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 28 procent till 192,4 Mkr (150,3).
 • Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 119,8 Mkr (94,5).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 71,3 Mkr (56,7).
 • Halvårets resultat uppgick till 147,7 Mkr (32,1), motsvarande ett resultat per aktie om 1,71 kronor (0,42).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 88,2 Mkr (15,3).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 26,3 Mkr (-31,4).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 38 procent till 6 261,6 Mkr (4 625,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Avtal har tecknats och tillträde har genomförts av fastigheten Karlskrona Rödeby 3:1 med en befintlig byggnad för bostadsändamål med bygglov att bygga ytterligare 18 bostadslägenheter.
 • Swappar för totalt 350 Mkr med en fast ränta i intervallet 0,24 procent till 0,49 procent och med en löptid på 10 år har tecknats med Swedbank.
 • Årsstämman genomfördes och till ny styrelseledamot att efterträda Anneli Jansson, som avböjde omval, valdes Anna Nordström Carlsson. I övrigt gjordes inga förändringar i styrelsesammansättningen.
 • En riktad nyemission genomfördes, om cirka 8,2 miljoner B-aktier och tillfördes 266 Mkr, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021 till ett pris om 32,50 kr per aktie, vilket motsvarade en premie mot substansvärdet per 31 mars om 21 procent.
 • Avtal har tecknats och tillträde har genomförts av bostadsfastigheten Skurup Tell 13 med 22 hyresbostäder.
 • En bostadsfastighet i Kristianstad har miljöcertifierats enligt certifikatet ”Green Building”.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Avtal har tecknats om förvärv av en bostadsfastighet i Malmö, Nattskärran 7, med 24 hyresbostäder. Samtidigt har avtal om försäljning tecknats av två kontors/industrifastigheter i Trelleborg, Hjorten 14 och Snickeriet 10. Tillträde och frånträde sker den 1 september.

– Brinovas fokus är en strukturerad projektutveckling i vårt koncept Brinova-staden, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter: 

– En övertecknad nyemission under perioden visar styrkan i vår affärsmodell som förser samhället med attraktiva bostäder och samhällsfastigheter och skapar stabila kassaflöden.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 299 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter