Delårsrapport januari-juni 2020

2020-07-13 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

Ett starkt andra kvartal med en ökning av förvaltningsresultatet med 19 procent.

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 150,3 Mkr (134,4).
 • Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 94,5 Mkr (81,7)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 56,7 Mkr (47,8).
 • Periodens resultat uppgick till 32,1 Mkr (40,9), motsvarande ett resultat per aktie om 0,42 kronor (0,57).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 15,3 Mkr (47,2).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -31,4 Mkr (-41,5).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 15 procent till 4 625,1 Mkr (4 024,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Påverkan av lämnade hyresrabatter på grund av Covid-19 i resultaträkningen uppgår till 0,3 Mkr.
 • Brinova har tilldelats en markanvisning i Åhus för uppförande av 48 hyresbostäder.
 • Som ett led att minska Brinovas kommersiella innehåll konverteras cirka 2 800 kvm kontorsytor till hyresbostäder.
 • En riktad nyemission av cirka 7,2 miljoner aktier genomfördes som tillförde Brinova 173,6 Mkr.
 • Ett samarbete med Eksjöhus Bostad har inletts omfattande 500 hyresbostäder på 5 år.
 • Ny styrelseledamot, Lennart Mauritzson, utsågs på årsstämman.
 • Avtal om förvärv samt tillträde till fastighet, med ett LSS-boende, i Lund, har genomförts, till ett underliggande fastighetsvärde om 25 Mkr.
 • Tillträde till fastighet i Helsingborg med 77 hyresbostäder.
 • Ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Kristianstad kommun avseende en förskola.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Avtal om förvärv av en bostadsfastighet och ett LSS-boende, i Karlskrona, har tecknats, för ett underliggande fastighetsvärde 42 Mkr. Tillträde sker 1 september.
 • Affärsplanen för 2019–2021 har uppdaterats och tillväxtmålet har uppjusterats till att uppgå till 6,6 Mdkr vid utgången av 2021. 

 

– Ett andra kvartal där hela samhället präglats av Covid-19, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter;

Men med vårt stabila kassaflöde och säkra tillgångsslag kan vi leverera ett förbättrat förvaltningsresultat med 19 procent.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 245 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,6 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter