Delårsrapport januari-juni 2018

2018-07-16 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

Delårsrapport januari-juni 2018

– Hyresintäkterna ökade med 27 procent till 120,0 Mkr (94,7).

– Driftsöverskottet ökade med 32 procent till 74,5 Mkr (56,6).

– Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 46,2 Mkr (37,4).

– Periodens resultat uppgick till 44,8 Mkr (50,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,62 kronor (0,70).

– Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.

– Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 16,4 Mkr (26,3).

– Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -8,4 Mkr (1,2).

– Fastighetsportföljens värde ökade med 9 procent till 3 431,0 Mkr (3 136,6).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

– Förvärv av och tillträde till en fastighet i Lund med en uthyrbar yta om 549 kvm för vårdverksamhet, till ett underliggande fastighetsvärde om 23,5 Mkr.

– Tillträde till två fastigheter i Kävlinge med en uthyrbar yta om 1 049 kvm bestående av bostäder till ett fastighetsvärde om 22 Mkr.

– Förvärv av en fastighet i Lomma med en uthyrbar yta om 1 689 kvm bestående av bostäder och gruppboende till ett underliggande fastighetsvärde om 34 Mkr.

– Kallelse till extrastämma för bemyndigande om att genomföra ett närståendeförvärv samt fyllnadsval av styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

– Brinovas avtal med Remium Nordic avseende likviditetsgaranti övertogs av ABG Sundal Colliers.

– Brinova har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Advicer.

– Brinovas extrastämma fattade beslut om nyval av styrelseledamoten Johan Tollgerdt och godkände förvärv av två fastigheter i bolagsform i ett så kallat närståendeförvärv.

–          Vi växer på ett kontrollerat och lönsamt sätt., säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

–          Våra strategier ligger fast, vårt fokus på tillväxt inom bostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige fortsätter.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 212 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8-503 01 551. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter