Brinovas valberedning inför årsstämman 2019

2018-08-21 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinovas årsstämma beslutade den 2 maj 2018 om principer för utseende av valberedning, vilka i huvudsak innebär att bolagets tre största aktieägare har rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de ägare de företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de har utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Anders Nelson, utsedd av Backahill AB

Erik Selin, styrelsens ordförande och utsedd av Fastighets AB Balder

Lars Ljungälv, utsedd av ER-HO Förvaltnings AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson, medan styrelsens ordförande Erik Selin är sammankallande. De tre ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 90 procent av rösterna i Brinova per den 1 augusti 2018. Vid ägarförändring ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

–          Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

–          Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,

–          Val av och arvode till revisor, samt

–          Beslut om principer för hur valberedningen utses.

Datum för Brinova årsstämma 2019 kommer att meddelas senare.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@brinova.se. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nelson, ordförande i valberedningen, telefon +46 (0) 704 31 05 45

Erik Selin, styrelsens ordförande, telefon +46 (0) 706 07 47 90

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 212 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8-503 01 551. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se                                                        

Fler nyheter