Brinovas valberedning inför årsstämman 2018

2017-10-30 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinovas årsstämma beslutade den 4 maj 2017 om principer för utseende av valberedning, vilka i huvudsak innebär att bolagets tre största aktieägare har rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de ägare de företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de har utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Anders Nelson, utsedd av Backahill AB

Erik Selin, styrelsens ordförande och utsedd av Fastighets AB Balder

Johan Tollgerdt, utsedd av ER-HO Förvaltnings AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson, medan styrelsens ordförande Erik Selin är sammankallande. De tre ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 90 procent av rösterna i Brinova per den 1 oktober 2017. Vid ägarförändring ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

–          Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

–          Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,

–          Val av och arvode till revisor, samt

–          Beslut om principer för hur valberedningen utses.

Datum för Brinova årsstämma 2018 kommer att meddelas senare.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@brinova.se. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nelson, ordförande i valberedningen, telefon +46 (0) 704 31 05 45

Erik Selin, styrelsens ordförande, telefon +46 (0) 706 07 47 90

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Fler nyheter