Brinova utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier

2020-09-08 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Swedbank AB (publ) att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella investerare om upp till cirka 4,8 miljoner B-aktier (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Nyemissionen ryms inom det emissionsbemyndigande som beslutades vid årsstämman den 6 maj 2020. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ge Bolaget möjlighet att tillvarata nya investeringsmöjligheter i form av selektiva förvärv av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt.

Brinova har under året visat god tillväxt genom förvärv. Under 2019 förvärvade Brinova cirka 21 626 kvadratmeter yta till ett samlat fastighetsvärde om 507 miljoner kronor, varav cirka 333 miljoner kronor avsåg bostäder. Under första halvåret 2020 förvärvade Brinova 13 843 kvadratmeter yta till ett underliggande samlat fastighetsvärde om 438 miljoner, varav 396 Mkr avsåg bostäder. Brinova har tidigare idag även informerat om att Bolaget tecknat avtal om förvärv av fem fastigheter i Bara centrum för ett underliggande fastighetsvärde om 475 miljoner kronor. Förutom via förvärv sker Brinovas tillväxt via egen projektutveckling. Vid utgången av det första halvåret hade Bolaget pågående projekt och projektutveckling för cirka 39 438 kvadratmeter yta, främst utgörande bostäder. Den potentiella Nyemissionen genomförs för att ge ökad finansiell flexibilitet för att kunna fortsätta skapa värden genom selektiva förvärv av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt.

Det totala antalet B-aktier som kan komma att emitteras och priset per aktie kommer att fastställas genom det accelererade book building-förfarandet.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen i Brinova beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq Stockholm klockan 9.00 den 9 september 2020. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats.

Styrelsen kan välja att när som helst avbryta book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 september 2020 kl. 17.31.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 245 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,6 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Brinova Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Bolaget, Swedbank AB (publ) eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig kapitalmarknadslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs i pressmeddelandet kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de direkta och indirekta risker som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Fler nyheter