Brinova frånträder projektfastigheter i Hässleholm

2017-05-31 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Frånträde har idag skett av fastigheterna Hässleholm Magasinet 1 och 4 samt Intendenten 3,4 och 5. Frånträdet var villkorat av att Brinovas bolagsstämma 2017-05-04 godkände försäljningen.

Avtal om försäljning tecknades 2017-01-24, men transaktionen var att betrakta som närståendetransaktion och var villkorat av beslut på Brinovas årsstämma 2017. Köpare är K-Fastigheter och transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 52 Mkr. Beståndet i Hässleholm är projektfastigheter och består i princip av byggrätter, cirka 38 000 kvm.

–          Vi lämnar en ort med en mindre utvecklad närvaro och kan fokusera på våra övriga orter med vår aktiva förvaltning, säger Per Johansson, VD för Brinova

Förvärvsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för försäljning av aktierna i det fastighetsägande bolaget i Hässleholm uppgår till cirka 33 Mkr. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter