Brinova förvärvar samhällsfastigheter för 761 Mkr

2020-12-14 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv av tretton samhällsfastigheter i södra Sverige för ett underliggande fastighetsvärde om 761 Mkr. Fastigheterna är belägna i södra Sverige. 

Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 761Mkr. 

Fastigheterna, med en uthyrbar yta om cirka 38 000 kvm, består i huvudsak av vårdboende, vård, kontor för offentlig verksamhet, ambulansstation samt bostäder. Dessutom ingår det byggrätter för cirka 12 000 kvm bostäder samt ett utvecklingsområde i attraktivt bostadsläge i Ängelholm med möjlighet att utveckla ett helt kvarter. Fastigheterna är belägna i Ängelholm, Lund, Trelleborg, Höör, Växjö, Malmö och Karlskrona.

Hyresgäster utgörs i huvudsak av Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Attendo samt Ängelholms kommun, Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 46 Mkr och tillträde sker den 30 december 2020, givet att villkoren för tillträde är uppfyllda enligt vad som anges nedan.

Brinovas förvärv görs som en del av Norama Real Estate AB:s avveckling av sitt fastighetsbestånd omfattande totalt 49 fastigheter. De fastigheter som inte Brinova förvärvar, förvärvas av Swedish Logistic Property AB samt mellan Brinova och Swedish Logistic Property AB ett med lika delar gemensamt ägt bolag (”JV-bolaget”). 

VD Per Johansson kommenterar förvärvet:

”Fastigheterna, som innehåller många offentliga hyresgäster och dessutom innehåller potential för projekt för nyproduktion av bostäder, blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till nya orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro.”

Förvärvsavtalen:

Bolaget förvärvar aktierna i nio separata fastighetsägande bolag och därigenom indirekt tio fastigheter i södra Sverige för en köpeskilling om 385 Mkr, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på de aktuella fastigheterna om 761 Mkr kronor. Brinova finansierar sin del av likviden genom nyupptagna lån och genom kontant betalning. 

I samband med ovanstående förvärv bildar Brinova Holding AB och Swedish Logistic Property AB ett med lika delar gemensamt ägt bolag som genom förvärv av aktierna i sju separata fastighetsägande bolag (”JV-Dotterbolagen”) indirekt förvärvar elva fastigheter i Småland med Coop som största hyresgäst för en köpeskilling om 112 Mkr, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på de aktuella fastigheterna om 185 miljoner kronor. Brinova finansierar sin del av likviden genom nyupptagna lån och genom kontant betalning. Simultant har Brinova och Swedish Logistic Property AB träffat avtal med Fastighetsbolaget Emilshus AB om överlåtelse av samtliga aktier i JV-bolaget för en ersättning som motsvarar JV-bolagets ersättning för förvärvet av JV-fastigheterna jämte JV-bolagets aktiekapital. Frånträde till överlåtelsen av aktierna i JV-bolaget planeras ske samma dag som JV-bolagets tillträde till de förvärvade aktierna, dvs. den 30 december 2020. Denna del av transaktionen får därför en mycket marginell resultateffekt för Brinova. Övriga delar av Norama Real Estate AB:s fastigheter förvärvas indirekt av Swedish Logistic Property AB. 

Tillträde till Brinovas förvärv, JV-bolaget förvärv av JV-Dotterbolagen och Swedish Logistic Property AB:s förvärv är villkorade av att samtliga nämnda transaktioner genomförs.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
Vice VD/CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.  

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 260 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 5,1 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter