Brinova förvärvar bostadsfastigheter under produktion i Skurup och säljer fastighet i Hörby

2020-03-25 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om förvärv av fastigheterna Skurup Passaren 1 och Pennan 1. Fastigheterna uppförs med hög kvalitet både avseende materialval, utrustning och utemiljö samt är belägna på attraktivt läge nära allmänna kommunikationer. Samtidigt har Brinova ingått avtal om försäljning av fastigheten Hörby Dybeck 4. I båda transaktionerna är avtalsmotparten dotterbolag till Er-Ho Förvaltning AB.

Fastigheterna Skurup Passaren 1 och Pennan 1 tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 150 Mkr och sker genom förvärv av aktierna i ett bolag som äger fastigheterna. Fastigheterna, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 4 872 kvm, är belägna centralt i Skurup, nära tågstationen, och innefattar 65 bostadslägenheter. Beräknade hyresintäkter uppgår till 7,8 Mkr och tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2021.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning.”

Fastigheten Hörby Dybeck 4 har en uthyrningsbar yta om 2 400 kvm kontor. Fastigheten säljs då den är belägen för långt från Brinovas enhetskontor och är en kommersiell fastighet. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 22,1 Mkr och sker genom försäljning av aktierna i ett bolag som äger fastigheten. Frånträde av fastigheten sker i slutet av det andra kvartalet 2020.

Förvärvsavtalet:
Bolaget ska förvärva aktierna i Er-Ho Invest 1 AB, och indirekt fastigheterna Skurup Passaren 1 och Pennan 1, för en preliminär köpeskilling om 36,9 Mkr. Den preliminära köpeskillingen har beräknats utifrån ett överenskommet fastighetsvärde om 150 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 113,1 Mkr, finansieras genom nyupptagna banklån, säljarreverser om 30 Mkr och eget kapital. 
Avsikten är att skulden enligt säljarreverserna ska kvittas mot nyemitterade B-aktier i Brinova i samband med tillträdet. Förvärvet är därför villkorat av att styrelsen i Brinova erhåller ett bemyndigande från bolagsstämman som möjliggör för styrelsen att besluta om en sådan emission av aktier. Teckningskursen per aktie ska fastställas till aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar närmast före tillträdesdagen.
Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.
Säljare är ett dotterbolag till Er-Ho Förvaltning AB. Er-Ho Förvaltning AB kontrollerar 11,8 procent av aktierna och 12,3 procent av rösterna i Brinova.

Försäljningsavtalet:
Bolaget säljer aktierna i Brinova Hörby AB, och indirekt fastigheten Hörby Dybeck 4, för en preliminär köpeskilling om 9,4 Mkr. Den preliminära köpeskillingen har beräknats utifrån ett överenskommet fastighetsvärde om 22,1 Mkr.

Köpare är ett dotterbolag till Er-Ho Förvaltning AB. Er-Ho Förvaltning AB kontrollerar 11,8 procent av aktierna och 12,3 procent av rösterna i Brinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

 

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 240 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se
 

Fler nyheter