Brinova förvärvar bostadsfastigheter under produktion i Bjuv och Helsingborg

2018-11-05 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv av två fastigheter, Bjuv, Kvadraten 1 och Helsingborg, Rosmarinen 34. Fastigheter av hög kvalitet både avseende materialval, utrustning och utemiljö samt belägna på attraktiva lägen nära allmänna kommunikationer.

Fastigheterna tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade och hyresgästerna är inflyttade. Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 275 Mkr. Förvärvet är att betrakta som närståendetransaktion och beslut om förvärv godkändes av Brinovas bolagsstämma 2018-07-12.
Fastigheten Bjuv, Kvadraten 1, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 2 400 kvm, innefattar 28 bostadslägenheter samt ett LSS-boende om 6 lägenheter. Fastigheten är belägen centralt i Bjuv, nära tågstationen. Beräknade hyresintäkter uppgår till 4 Mkr och tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2019.
Fastigheten Helsingborg, Rosmarinen 34, belägen i Mariastaden, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 5 500 kvm, innefattar 77 bostadslägenheter och underjordiskt garage med 65 platser. Beräknade hyresintäkter uppgår till 11 Mkr och tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet 2019.
VD Per Johansson kommenterar tillträdet:
”Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning.”
Förvärvsavtalen:
Bolaget ska förvärva aktierna i Backerhof 1 AB, och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34, för en preliminär köpeskilling om 30 miljoner kronor, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på Fastigheten om 205 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 175 Mkr, regleras genom nyupptagna lån och säljarreverser om 177 Mkr och resterande regleras genom kontant betalning.
Bolaget ska förvärva aktierna i Backerhof 3 AB, och indirekt fastigheten Bjuv Kvadraten 1, för en preliminär köpeskilling om 15 miljoner kronor, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på Fastigheten om 70 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 55 Mkr, regleras genom nyupptagna lån och säljarreverser om 63 Mkr och resterande regleras genom kontant betalning.
De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2018-06-30 om cirka 212 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter