Brinova förvärvar bostadsfastighet i Kristianstad

2019-05-03 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet, Kristianstad Bajonetten 5. Fastigheten ligger i samma kvarter som tidigare förvärvade projektfastigheter Bajonetten 3 och 6, och består av 32 bostadslägenheter.

Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 41,5. Fastigheten förvärvas som en strategisk viktig del av utvecklingen av hela kvarteret Bajonetten i Kristianstad och ger oss bättre rådighet i den processen. Totalt inom kvarteret finns möjlighet att addera på ytterligare cirka 200 bostadslägenheter.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”En centralt placerad bostadsfastighet på ett attraktivt bostadsläge i Kristianstad som blir en viktig pusselbit i utvecklingen av hela kvarteret. Detta förvärv bekräftar Brinovas strategi om att växa, både genom förvärv och projekt, på marknader med god tillväxt och hög efterfrågan på bostäder.”

Förvärvsavtalet:

Bolaget ska förvärva aktierna i Bajonetten 5 i Kristianstad AB, och indirekt fastigheten Kristianstad Bajonetten 5, för en preliminär köpeskilling om 27,5 Mkr, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på fastigheten om 41,5 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna fordringar om 6,4 Mkr samt externa skulder om cirka 21,4 Mkr, regleras genom nyupptagna lån om 30,0 Mkr och resterande regleras genom kontant betalning.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost:  eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost:  

För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2019-03-31 om cirka 219 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter