Brinova förvärvar bostads- och samhällsfastigheter i Bara centrum

2020-09-08 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv av fem fastigheter i Bara centrum strax utanför Malmö. Nybyggda fastigheter av hög kvalitet både avseende materialval, utrustning och utemiljö samt belägna på attraktivt läge nära allmänna kommunikationer.

Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 475 Mkr. Fastigheterna består av åtta byggnader, byggda mellan 2012 och 2018, samt en pågående byggnation för vårdcentral med inflyttning i mars 2021. De ligger väl samlade, är byggda med hög kvalitet och hög funktionalitet.

Fem av byggnaderna är bostäder med totalt 113 lägenheter, varav 22 förhyrs som trygghetsboende. De övriga tre byggnaderna är samhällsfastigheter och består av en idrottshall och ett bibliotek som förhyrs av Svedala kommun, folktandvård och en vårdcentral under uppförande som förhyrs av Regions Skåne samt livsmedelsbutik och apotek. I fastigheterna finns även parkeringsytor och ett underjordiskt garage. Inom fastigheterna finns även en byggrätt att uppföra ett LSS-boende med fem lägenheter.

Beräknade årliga hyresintäkter, när vårdcentralen är inflyttad, uppgår till cirka 26 Mkr och tillträde sker den 30 september 2020. 

De externa lån som upptas i fastigheterna finansieras hos SEB, som utgör de första gemensamma transaktionen mellan Brinova och SEB.
Bara centrum är beläget i Svedala kommun, cirka 10 km öster om Malmö.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro. Fastigheterna är nästan nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning.”

Och fortsätter:

”Vi är också glada att kunna inleda ett samarbete med en ny finansieringspartner, SEB,”

Förvärvsavtalen:
Bolaget ska förvärva aktierna i Nya Bara Utvecklings AB, som är moderbolag och äger bolagen Tubsockan i Bara AB, Torghusen i Bara AB och Centrumhuset i Bara AB och indirekt fastigheterna Svedala Värby 61:586, 587, 589, 590 samt Värby 44:565 för en preliminär köpeskilling om 164 Mkr, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på Fastigheten om 475 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 289 Mkr, regleras genom nyupptagna lån och genom kontant betalning. 
De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
Vice VD/CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.  

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 245 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,6 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter