Brinova Fastigheter AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm – första handelsdag beräknad till 27 september 2018

2018-09-13 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Brinova Fastigheter AB:s (publ) aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 27 september 2018.

 

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Brinova Fastigheter AB:s (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 27 september 2018 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till den 26 september 2018.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, BRIN B respektive SE0008347652. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Brinovas planer och verksamhet kännetecknas av långsiktighet och samverkan, vilket Bolagets styrelse bedömer gynnas av en notering på Nasdaq Stockholm. Noteringen på Nasdaq Stockholm är således inte driven av ett omedelbart finansieringsbehov, även om noteringen kan bredda Bolagets finansieringsalternativ vid eventuella framtida kapitalbehov. Brinovas styrelse bedömer även att en likvid aktie på reglerad marknad skapar en beredskap för aktiefinansierade framtida förvärv om och när sådana tillfällen skulle materialiseras. Brinovas styrelse ser dock främst en notering på en reglerad marknad som en kvalitetsstämpel vilket bedöms som en fördel i Bolagets kontakter med offentliga beslutsfattare. Bolagets notering på Nasdaq Stockholm bedöms således primärt som ett varumärkesbyggande, som dessutom också kan ge andra marknadsmässiga fördelar.

Ett prospekt för noteringen är beräknat att offentliggöras omkring den 18 september 2018 och publiceras på Bolagets webbplats www.brinova.se samt Finansinspektionens webbplats www.fi.se.  

Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare samt EY Skatt är skatterådgivare till Brinova i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost:  eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost:

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 212 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8-503 01 551. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

 

Pressmeddelande 2018-09-13 kl. 16.05 (pdf)

Fler nyheter