Bolagsstämmokommuniké för Brinova Fastigheter AB (publ)

2017-05-04 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) höll den 4 maj 2017 årsstämma på Lindab Arena i Ängelholm.

– Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

– Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

– Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2016 utan att samtliga till stämmans förfogande fria vinstmedel balanseras i ny räkning.

– Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

– Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska vara bolagets revisor.

– Stämman beslutade att arvode ska utgå till de styrelseledamöter som inte utgör de tre största aktieägarna i bolaget med 100 000 kr per person och år, samt att övriga styrelseledamöter inte ska erhålla något arvode, vilket motsvarar en total ersättning om 200 000 kr. Stämman beslutade vidare att revisionsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

– Stämman beslutade om omval av Erik Selin, Johan Ericsson, Mikael Hofmann och Svante Paulsson som ordinarie styrelseledamöter, nyval av Erik Paulsson och Johan Edenström som ordinarie styrelseledamöter, omval av Erik Selin som styrelsen ordförande, samt omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma.

 – Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av nya aktier av serie B. Bemyndigandet får omfatta högst så många aktier som bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier som finns i bolagets bolagsordning. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

– Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att (i) bolagets säte anges till Helsingborg samt att det ska finnas möjlighet att hålla bolagsstämma i Malmö, (ii) inga suppleanter ska utses, samt (iii) avstämningsdagen för deltagande i bolagsstämma är fem vardagar före stämman.

– Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag, där valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.

– Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

– Stämman godkände förvärv av K-Fast Eslöv AB och indirekt fastigheten Eslöv Färgaren 21. I beslutet om förvärv av K-Fast Eslöv AB avstod Erik Selin som representant för Fastighets AB Balder från att rösta.

– Stämman godkände förvärv av Backastad Omsorg Vellinge AB och indirekt fastigheten Vellinge Påfågeln 1. I beslutet om förvärv av Backastad Omsorg Vellinge AB avstod Mikael Hoffman från att rösta både som representant för ER-HO Förvaltning AB och för egna aktier. Även Svante Paulsson avstod att rösta som representant för Backahill AB, Goldcup 13415 AB, Goldcup 13416 AB och Svantab AB.

– Stämman godkände förvärv av Er-Ho Huset 9 AB och indirekt fastigheten Kävlinge Trehörningen 15. I beslutet om förvärv av Er-Ho Huset 9 AB avstod Mikael Hoffman från att rösta både som representant för ER-HO Förvaltning AB och för egna aktier. Även Svante Paulsson avstod att rösta som representant för Backahill AB, Goldcup 13415 AB, Goldcup 13416 AB och Svantab AB.

– Stämman godkände överlåtelse av Brinova Hässleholm AB och indirekt fastigheterna Hässleholm Intendenten 3, Hässleholm Magasinet 1 och Hässleholm Magasinet 4. I beslutet om försäljning av Brinova Hässleholm AB avstod Erik Selin som representant för Fastighets AB Balder från att rösta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter