Bolagsstämmokommuniké för Brinova Fastigheter AB (publ)

2018-05-02 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) höll den 2 maj 2018 årsstämma i bolagets lokaler på Landskronavägen 23 i Helsingborg.

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

– Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

– Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2017 utan att samtliga till stämmans förfogande fria vinstmedel balanseras i ny räkning.

– Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

– Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska vara bolagets revisor.

– Stämman beslutade att arvode ska utgå till de styrelseledamöter som inte utgör tre av de största aktieägarna i bolaget med 100 000 kr per person och år, samt att övriga styrelseledamöter inte ska erhålla något arvode, vilket motsvarar en total ersättning om 300 000 kr. Stämman beslutade vidare att revisionsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

– Stämman beslutade om omval av Erik Selin, Johan Ericsson, Mikael Hofmann och Svante Paulsson som ordinarie styrelseledamöter, nyval av Anders Jarl och Anneli Jansson som ordinarie styrelseledamöter, omval av Erik Selin som styrelsen ordförande, samt omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma.

 – Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av nya aktier av serie B om sammantaget högst tio procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

– Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med framlagt förslag, där valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.

– Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

– Stämman beslutade att godkänna förvärv av Er-Ho Huset 19 AB och indirekt fastigheterna Kävlinge Bäcken 9 och Kävlinge Bäcken 20. I beslutet om förvärv av Er-Ho Huset 19 AB avstod Mikael Hofmann som representant för Er-Ho Bygg AB från att rösta.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 211 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter