Bokslutskommuniké januari-december 2023

2024-02-27 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

Med en stabil underliggande verksamhet, fortsatt god efterfrågan och en ansvarfullt driven förvaltning kan vi utveckla vårt bestånd och skapa värden till alla våra intressenter.

 • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 513,4 Mkr (463,8).
 • Driftsöverskottet ökade med 17 procent till 338,8 Mkr (290,3).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 14 procent till 135,0 Mkr (156,5).
 • Periodens resultat uppgick till -337,7 Mkr (289,7), motsvarande ett resultat per aktie om -3,46 kronor (2,97).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med -378,8 Mkr (13,1).
  • Värdeförändringar på derivat ingår med -143,2 Mkr (218,3).
 • Fastighetsportföljens värde minskade med 2 procent till 8 271,2 Mkr (8 431,7).
 • Brinova prioriterar tillväxt och likviditet och därför föreslår styrelsen till bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för år 2023.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Tillträde har skett den 24 oktober till de nyproducerade bostadsfastigheterna Bankmannen 14 i Eslöv samt Hjärup 4:306 i Staffanstorp. Fastigheterna innehåller 13 respektive 34 hyreslägenheter om totalt 2 791 kvm BOA. Fastigheterna är utrustade med solceller och är energieffektiva.
 • Refinansiering av cirka 500 Mkr med Swedbank med en löptid på två år.
 • Räntesäkringar om 650 Mkr har tecknats på löptider från 5–10 år och med ett fast pris på mellan 2,51–2,95 procent.
 • Inflyttning av den tredje etappen med 6 nyproducerade lägenheter i Östra Rödeby, Karlskrona. Projektet om 18 lägenheter är nu klart och inflyttat.

– Under 2023 har Brinovas underliggande verksamhet gått starkt med bra uthyrningsgrad och stärkt överskottsgrad, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till bokslutskommunikén, och fortsätter: 

– Trots omvärldsutmaningar står Brinova stabilt. Stabil finansiering med endast traditionell bankfinansiering och stabila tillgångsslag, bostads- och samhällsfastigheter, med hög efterfrågan.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova äger, utvecklar och förvaltar primärt bostads-  och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 346 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 8,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter