Bokslutskommuniké januari-december 2022

2023-02-24 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 463,8 Mkr (399,0).
 • Driftsöverskottet ökade med 15 procent till 290,3 Mkr (253,1).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 156,5 Mkr (153,9).
 • Periodens resultat uppgick till 289,7 Mkr (399,8), motsvarande ett resultat per aktie om 2,97 kronor (4,41).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 13,1 Mkr (308,2).
  • Värdeförändringar på derivat ingår med 218,3 Mkr (52,4).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 10 procent till 8 431,7 Mkr (7 697,6).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Parkeringsgaraget om 3 000 kvm i centrala Karlskrona är färdigställt och inflyttat i oktober.
 • Bygglov har erhållits på fastigheten Oxievång 7 i Malmö att bygga 34 hyreslägenheter samt en livsmedelsbutik.
 • 5-årigt hyresavtal har tecknats med Sparbanken Skåne gällande förlängning av befintligt hyresavtal inom fastigheten Sjöhem 11 i Kristianstad. Modernisering av lokalen har gjorts vilket har resulterat i en hyresökning.
 • Konvertering av lokaler till 7 bostadslägenheter i Garvaren 17 är färdigställt och inflyttning har skett under det fjärde kvartalet.
 • Brinova är fortsatt korat till ett av Sveriges mest jämställda börsbolag.
 • I december erhölls bygglov avseende konverteringsprojekt till 23 nya hyreslägenheter i konceptet trygghetsboende på fastigheten Lugnet 9 i Bromölla.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I januari har inflyttning skett i fastigheten Lugnet 9, ett nybyggt omsorgsboende i Bromölla med 40 lägenheter.
 • I februari har invigning och inflyttning skett i fastigheten Alkronan 3 i Kristianstad, avseende en uppdaterad och utökad anläggning för hyresgästen PEAB.
 • I februari har Brinova skrivit avtal om att förvärva fastigheten Skeppsbron 2 i Karlskrona med ett underliggande fastighetsvärde om 15 Mkr. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 400 kvm med bland annat Karlskrona kommun som hyresgäst. Tillträde sker 1 mars 2023.
 • 2022 har präglats av projekt som färdigställts och ett utökat fokus på vår värdeskapande förvaltningsmodell, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:
 • Trots omvärldsutmaningar står Brinova stabilt. Stabil finansiering, stabila nyckeltal, stabil marknad och stabila tillgångsslag.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 348 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 8,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter