Bokslutskommuniké januari-december 2021

2022-02-25 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 28 procent till 399,0 Mkr (311,4).
 • Driftsöverskottet ökade med 28 procent till 253,1 Mkr (197,8).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 153,9 Mkr (120,8).
 • Årets resultat uppgick till 399,8 Mkr (160,5), motsvarande ett resultat per aktie om 4,41 kronor (2,03).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 308,2 Mkr (109,8).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 52,4 Mkr (-21,0).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 27 procent till 7 697,6 Mkr (6 048,1).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Tillträde har skett den 1 oktober 2021 till två bostadsfastigheter i Skurup, Passaren 1 och Pennan 1. Fastigheterna består av 65 nyuppförda lägenheter.
 • Avtal har tecknats om förvärv av tre samhällsfastigheter i Malmö. Dekoratören 21, Åkertisteln 1 och Ask 3 bestående av förskola, LSS-boende, offentliga kontor, gym samt förrådshotell. Fastigheterna tillträddes den 1 december.
 • Avtal om förvärv har tecknats avseende en bostadsfastighet i Borstahusen i Landskrona med 76 hyresbostäder och byggrätter om 9 500 kvm bostäder. Tillträde skedde den 31 januari 2022.
 • Avtal om förvärv av bostadsfastigheter under produktion i Hjärup, Staffanstorp har tecknats. Fastigheten Hjärup 4:306 kommer vid färdigställande bestå av 34 bostadslägenheter. Tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2024.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Avtal om förvärv har tecknats avseende ett bostadsprojekt med 14 hyresbostäder och en bostadsyta om 1 000 kvadratmeter i Helsingborg intill Vallåkra station. Tillträde sker när projektet är avslutat vilket beräknas ske första kvartalet 2024.
 • Bygglov har erhållits för att uppföra lokalytor om 1 800 kvadratmeter inom fastigheten Skeppsbrokajen 4 i Karlskrona, vilket innebär att byggnationen påbörjas omgående med inflyttning beräknad till första kvartalet 2023.
 • Bygglov har erhållits om att uppföra åtta hyresbostäder inom befintlig fastighet Binga 9:237 vilket kommer komplettera befintligt LSS-boende.
 • Hyresavtal har tecknats med Region Skåne om 750 kvadratmeter inom fastighetsområdet Sjöhem i Kristianstad.
 • Ny detaljplan har vunnit laga kraft inom fastigheten Lugnet 9 i Bromölla som möjliggör att förtäta fastigheten med ytterligare hyresbostäder.
 • Ett grönt hyresavtal på drygt 2 200 kvm har tecknats med Försäkringskassan i Karlskrona.

Under det fjärde kvartalet fortsatte Brinova att stärka sina positioner genom strategiska förvärv, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till bokslutskommunikén, och fortsätter: Vi har uppnått våra mål för affärsplanen 2019–2021 och har fokus på ytterligare lönsam tillväxt med sikte på ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor vid utgången av 2024.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 328 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 7,7 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Informationen är sådan som Brinova Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-25 15:15 CET.

Fler nyheter