Bokslutskommuniké januari-december 2020

2021-02-25 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 311,4 Mkr (280,0).
 • Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 197,8 Mkr (176,7).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 120,8 Mkr (105,0).
 • Årets resultat minskade med 6 procent och uppgick till 160,5 Mkr (171,4), motsvarande ett resultat per aktie om 2,03 kronor (2,37).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 109,8 Mkr (134,7).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -21,0 Mkr (-19,7).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 40 procent till 6 048,1 Mkr (4 321,3).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Förvärvsavtal tecknades med Bromöllahem avseende fastigheten Lugnet 9, för ett underliggande fastighetsvärde om 15 Mkr med tillträde 1 december 2020. Två 25-åriga hyresavtal har tecknats med Bromölla kommun avseende omsorgsboende samt lokaler för hemtjänsten som ska uppföras i kvarteret Lugnet 9 i centrala Bromölla.
 • Nya gröna hyresavtal tecknades med Kristianstad kommun och Region Skåne avseende lokaler för arbetsmiljöenheten och 1177 vårdguiden i fastighetsområdet Björkhem.
 • Brinovas förrådshotell, Bolagret, invigdes i Kristianstad. Totalt 160 förråd med hög säkerhet och lätt tillgängliga.
 • Ett 8-årigt hyresavtal tecknades med Willys Hemma avseende en livsmedelsbutik som uppförs på fastigheten Bajonetten 3 i Kristianstad.
 • Brinova tecknade avtal om förvärv samt tillträdde projektfastigheten Karlskrona Skeppsbron 4, där en modern och klimatsmart byggnad om cirka 1 450 kvm LOA ska uppföras.
 • Brinova tecknade avtal om samt tillträdde 13 samhällsfastigheter i södra Sverige för ett underliggande fastighetsvärde om 761 Mkr, varav 23 Mkr avsåg en tilläggsköpeskilling som fastställdes under 2021. Fastigheterna tillträddes den 30 december.
 • Brinova tecknade ett femårigt hyresavtal med Landskrona kommun om cirka 2 600 kvm i fastigheten Karl XV 18 i Landskrona.
 • Bygglov har beviljats och projekt har byggstartats avseende uppförande av 48 hyresbostäder i Åhus samt 94 hyresbostäder i Kristianstad.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Brinovas aktie av serie B (BRIN B) flyttar till Nasdaq Stockholms segment Mid Cap den 4 januari 2021.
 • Avtal om förvärv har tecknats avseende två bostadsfastigheter i Staffanstorp respektive Eslöv. Fastigheten i Staffanstorp förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 35 Mkr och tillträde sker i mars 2021. Fastigheten i Eslöv, som är under produktion, förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 27 Mkr och tillträds när projektet är klart, preliminärt i juni 2022.

– Under året har vi tillfört vår fastighetsportfölj ett fastighetsvärde om cirka 1,6 mdkr, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till  bokslutskommunikén, och fortsätter:

– Vårt affärsfokus på attraktiva hyresbostäder och samhällsfastigheter med stabila kassaflöden har ökat vårt förvaltningsresultat med 15 procent till 120,8 Mkr.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 305 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter