Bokslutskommuniké januari-december 2019

2020-02-27 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 280,0 Mkr (246,4).
 • Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 176,7 Mkr (157,1).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 105,0 Mkr (94,6).
 • Årets resultat ökade med 47 procent och uppgick till 171,4 Mkr (116,7), motsvarande ett resultat per aktie om 2,37 kronor (1,61).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 134,7 Mkr (58,3).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -19,7 Mkr (-10,1).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 15 procent till 4 321,3 Mkr (3 759,2).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Tre samhällsfastigheter i Helsingborg tillträddes i november. Fastigheterna, om totalt 2 177 kvm, som innehåller förskole-, skol- och daglig verksamhet är uthyrda till Helsingborgs kommun respektive en privat aktör.
 • Avtal om förvärv av bostadsfastighet i Landskrona tecknades i november. Fastigheten med 16 lägenheter, är belägen i samma kvarter där bolaget sedan tidigare äger två fastigheter. Fastigheten tillträds den 31 januari 2020.
 • Avtal om förvärv samt tillträde till två samhällsfastigheter i Karlskrona tecknades i december. Fastigheterna är fullt uthyrda till Karlskrona kommun och är belägna i Jämjö samt Rödeby strax utanför Karlskrona.
 • Hyresavtal tecknades med Helsingborgs kommun, avtalet som sträcker sig 15 år avser förskoleverksamhet i fastigheten Tenoren 1 i Helsingborg.
 • Nytt sexårigt hyresavtal tecknades med Pro Support Scandinavia AB i fastigheten Vellinge 40:130. Avtalet omfattar befintliga ytor samt en tillbyggnad om 700 kvm.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Brinova genomför en organisationsförstärkning. Stina Trimark utsågs till projektutvecklingschef i Brinova, Martin Wallin utsågs till Regionchef Öst och Frida Carlsson till Regionchef Väst. Efter dessa förändringar består Brinovas ledningsgrupp av VD Per Johansson, Vvd Malin Rosén, Projektutvecklingschef Stina Trimark, Ekonomichef Caroline Holst, Regionchef Väst Frida Carlsson och Regionchef Öst Martin Wallin.

– Vår lokala förvaltning är en viktig del i vår ökade projektutveckling som för närvarande ger oss den bästa avkastningen på insatta resurser, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:

– Vi har förstärkt vår projektledning och är väl rustade att utveckla vår projektportfölj.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 240 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter