Bokslutskommuniké januari-december 2017

2018-02-26 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

– Hyresintäkterna ökade med 82 procent till 202,9 Mkr (111,6).

– Driftsöverskottet ökade med 104 procent till 124,0 Mkr (60,9).

– Förvaltningsresultatet ökade med 133 procent till 77,8 Mkr (33,4).

– Periodens resultat uppgick till 98,3 Mkr (116,4), motsvarande ett resultat per aktie om 1,40 kronor (2,40).

– Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 42,3 Mkr (115,1).

– Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 0,1 Mkr (-0,6).

– Fastighetsportföljens värde ökade med 26 procent till 3 136,6 Mkr (2 491,4).

– Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

– Nytt hyresavtal, som löper från den 1 januari 2018, med H&M i Landskrona gällande en ombyggd och utökad butiksyta, inkluderande inredningskonceptet H&M Home.

– Peab fick i uppdrag att uppföra två punkthus i Kristianstad med totalt 60 lägenheter i ett av Brinovas utvecklingsområden: kvarteret Hammar.

– Fastigheten Garvaren 17, belägen i centrala Eslöv, med en uthyrbar yta om 7 600 kvm, tillträddes den 2 oktober 2017.

– Tillträde till Sparbanken Skånes samtliga kontor i Kristianstad, med en uthyrbar yta om 8 000 kvm, fastigheterna Mats Lavesen 3, Näsby 35:42 i Kristianstad, Stinsen 9 i Åhus och Saxen 11 i Tollarp den 1 oktober 2017.

– Fastigheten Färgaren 21 i Eslöv tillträddes den 31 oktober 2017. Avtal om förvärv av fastigheten, som är en nybyggd bostadsfastighet med 39 lägenheter, tecknades i januari 2017.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

– Förvärv av fyra fastigheter i Malmö med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvm för vård- och förskoleverksamhet, till ett underliggande fastighetsvärde om 105 Mkr.

– Förvärv av fyra fastigheter i Karlskrona med en uthyrbar yta om cirka 2 500 kvm med LSS boende, förskola samt bostäder till ett underliggande fastighetsvärde om 65,5 Mkr.

–          Vi uppvisar en förbättrad överskottsgrad driven av den aktiva förvaltningsorganisationen, bemannad med våra egna medarbetare, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

–          Den ökade volymen på fastighetsvärdet innebär att vi närmar oss vårt nu gällande volymmål; en fastighetsportfölj överstigande 4 miljarder kronor.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Fler nyheter