Årsstämma i Brinova Fastigheter AB (publ) den 5 maj 2022

2022-05-05 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Årsstämma i Brinova Fastigheter AB (publ) ägde rum torsdagen den 5 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.brinova.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Erik Selin, Johan Ericsson, Anders Jarl, Lennart Mauritzson, Anna Nordström Carlsson och Johan Tollgerdt. Årsstämman omvalde Erik Selin till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 140 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, förutom till Lennart Mauritzson och Erik Selin som inte ska erhålla något styrelsearvode. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag (EY) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. EY har meddelat att Stefan Svensson kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor.

För ytterligare information, kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se, eller

VVD Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 338 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter