Årsstämma i Brinova Fastigheter AB (publ) den 2 maj 2019

2019-05-02 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) höll den 2 maj 2019 årsstämma i bolagets lokaler på Landskronavägen 23 i Helsingborg.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Erik Selin, Svante Paulsson, Johan Ericsson, Anders Jarl, Anneli Jansson och Johan Tollgerdt. Årsstämman valde Erik Selin till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till Johan Ericsson, Anders Jarl, Anneli Jansson och Johan Tollgerdt. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Övriga styrelseledamöter ska inte erhålla något arvode.

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag (EY) valdes till ny revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. EY har meddelat att Per Karlsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst tio procent av aktiekapitalet. Styrelsen ska kunna besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor.

Förvärv av Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6

Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget förvärvar Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6 och indirekt fastigheterna Kristianstad Bajonetten 3 och Kristianstad Bajonetten 6. Före transaktionen ägs bolagen och fastigheterna indirekt av Backahill AB, som är en stor aktieägare i bolaget. Närmare förutsättningar och villkor för förvärvet framgår av styrelsens redogörelse och värderingsutlåtanden från Newsec som finns tillgängliga på bolagets hemsida. I beslutet om godkännande avstod Backahill AB och Backahill DABS AB från att rösta.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 219 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter