Delårsrapport januari-september 2018

2018-11-08 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

• Hyresintäkterna ökade med 26 procent till 182,5 Mkr (145,2).
• Driftsöverskottet ökade med 30 procent till 117,1 Mkr (90,1).
• Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 71,5 Mkr (59,0). Exklusive kostnader för byte av noteringslista, som uppgick till 3,2 Mkr, ökade förvaltningsresultatet med 27 procent till 74,7 Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 84,7 Mkr (73,4), motsvarande ett resultat per aktie om
  1,17 kronor (1,02).
   o Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.
   o Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 32,9 Mkr (26,4).
   o Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -1,7 Mkr (1,1).
• Fastighetsportföljens värde ökade med 12 procent till 3 517,5 Mkr (3 136,6).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Första handelsdag för Brinovas B-aktie på Nasdaq Stockholm var den 27 september 2018.
• På Brinovas extrastämma den 12 juli fattades beslut om nyval av styrelseledamoten Johan Tollgerdt som efterträder Mikael Hoffman som avgick på egen begäran. Stämman godkände även att bolaget förvärvar Backerhof 1 AB och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34 samt Backerhof 3 AB och indirekt Bjuv Kvadraten 1.
• Följande valberedning utsågs: Anders Nelson, utsedd av Backahill AB, Erik Selin, styrelsens ordförande och utsedd av Fastighets AB Balder samt Lars Ljungälv, utsedd av ER-HO Förvaltnings AB.
• Fastigheten Bjärred 30:16 i Lomma kommun, med 15 hyresbostäder och ett gruppboende med ett totalt hyresvärde på 2,3 Mkr tillträddes den 3 september.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• Den 5 november tillträddes fastigheten Kävlinge, Trehörningen 15. Fastigheten består av 46 bostäder och ett LSS-boende med 6 bostäder.
• Samma dag har avtal tecknats om förvärv av fastigheterna Helsingborg, Rosmarinen 34 och Bjuv, Kvadraten 1. Rosmarinen 34 består av 77 bostäder och Kvadraten 1 av 28 bostäder samt ett LSS-boende. Fastigheterna förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 275 Mkr.

– Vårt hittills bästa förvaltningsresultat, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:
– Brinova är ett lönsamt växande och attraktivt bolag, nu ökar vi våra ansträngningar för att göra vår aktie attraktivare, i och med vårt listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista har Brinova fått en ännu tydligare kvalitetsstämpel.

För ytterligare information, var god kontakta:
CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller
CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 215 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,5 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter