Delårsrapport januari-juni 2023

2023-07-14 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 256,6 Mkr (229,2).
 • Driftsöverskottet ökade med 15 procent till 163,0 Mkr (141,6).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 19 procent till 67,3 Mkr (82,8).
 • Periodens resultat uppgick till -155,2 Mkr (272,4), motsvarande ett resultat per aktie om -1,59 kronor (2,79).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med -238,6 Mkr (77,0).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -10,0 Mkr (193,9).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 1 procent till 8 328,0 Mkr (8 248,2).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Avtal har tecknats avseende försäljning av byggrätt i Lund om cirka 6 000 kvm BTA. Frånträde sker under hösten 2024.
 • Årsstämma genomfördes utan förändringar i styrelsesammansättningen.
 • Första spadtaget för 34 hyresbostäder och lokaler för livsmedel i Oxie, strax utanför Malmö. Inflyttningen är beräknad till slutet av 2024.
 • Räntesäkringar om totalt 400 Mkr är tecknade på genomsnittlig nivå om 2,7 procent och med en löptid mellan 5–10 år.
 • Refinansiering har säkrats för cirka 500 Mkr i Danske bank. Ny löptid är 2 år från förlängningen av lånen som sker 30 september.
 • Inflyttning har skett av första etappen i Karlskrona, Rödeby med 6 hyresbostäder och i Karlskrona, Jämjö med 7 hyresbostäder.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Första spadtaget för konvertering av kontorslokaler i Lund till 126 hyresbostäder, varav 80 studentbostäder. Inflyttningen är beräknad till slutet av 2024.
 • Uthyrning av 445 kvm till en större samhällsaktör på ett 5-årigt avtal med en hyresnivå om    1 600 kr per kvm i Kristianstad, Sjöhem 4.

– Brinova uppvisar ett fortsatt stabilt läge med en underliggande verksamhet som går starkt, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:

– Vi står robusta i en osäker värld och kommer fortsatt kunna leverera en stabil utveckling, klara våra åtagande och säkerställa en lönsam verksamhet.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 354 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter