Brinova tillträder bostadsfastigheter i Kävlinge

2018-06-01 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova tillträder idag bostadsfastigheter med 14 lägenheter i Kävlinge efter att Brinovas bolagsstämma 2018-05-02 beslutat att godkänna förvärvet. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 22 Mkr.

Avtal om förvärv tecknades 2017-07-07, men förvärvet var att betrakta som närståendetransaktion och var villkorat av beslut på Brinovas årsstämma 2018. Fastigheterna i Kävlinge, Bäcken 9 och 20 med en uthyrningsbar yta om cirka 1 000 kvm har ett hyresvärde om 1,2 Mkr per år.

–          Fastigheterna ligger på utmärkt läge i Kävlinge och har en hög kvalitet vilket ger ett attraktivt boende, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

–          Fastigheterna ligger i anslutning till den fastighet som Brinova tillträder under hösten, vilket ger bra förvaltningssynergier.

Förvärvsavtalet

Säljare är Er-Ho Förvaltning Försäljning 3 AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 16 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 6 Mkr, regleras genom kontant betalning. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 210 755 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Holding Nordic AB, +46 (0)8-454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg.      

Fler nyheter