Brinova förvärvar projektfastigheter för bostäder mm i Kristianstad

2019-03-27 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv av två fastigheter, Kristianstad Bajonetten 3 och 6. Fastigheterna som förvärvas som projektfastigheter för bostäder, förskola och livsmedelsbutik, är centralt belägen med ett attraktivt bostadsläge.

Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 49,8 Mkr, med en möjlig tilläggsköpeskilling baserad på ett ytterligare fastighetsvärde om 18,2 Mkr.

En detaljplan har vunnit laga kraft under senhösten 2018 som medger produktion av bostäder, totalt en byggrätt om ca 26 000 kvm. En avsiktsförklaring finns tecknad med Kristianstads kommun att i befintlig byggnad uppföra en förskola om 1 800 kvm med ett 20-årigt hyresavtal, vid tecknande av detta avtal utlöses tilläggsköpeskillingen om 18,2 Mkr. I fastigheten finns en befintlig livsmedelsbutik om 1 900 kvm uthyrd till Willys, samt underjordiskt parkeringsgarage om 195 platser.

Transaktionen är att betrakta som en närståendetransaktion och villkoras av beslut på Brinovas bolagsstämma.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”En affär som ger oss möjligheten att ytterligare förstärka vår position i Kristianstad, med möjlighet att på ett attraktivt läge kunna producera ca 200 hyresrätter och öka vår andel inom samhällsfastigheter.”

Förvärvsavtalet:

Bolaget ska förvärva aktierna i Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6, och indirekt fastigheterna Kristianstad Bajonetten 3 och 6, för en preliminär köpeskilling om 27,7 Mkr, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på fastigheterna om 49,8 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 22,7 Mkr, regleras genom nyupptagna lån om 32,3 Mkr, en säljarrevers om 17,5 Mkr och resterande regleras genom kontant betalning. Eventuell tilläggsköpeskilling regleras genom nyupptagna lån om 11,8 Mkr och resterande genom kontant betalning.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost:  eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost:  

För mer information: www.brinova.se.

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2018-12-31 om cirka 218 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter