Bolagsstämmokommuniké för Brinova Fastigheter AB (publ)

2018-07-12 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) höll den 12 juli 2018 extra stämma i bolagets lokaler på Landskronavägen 23 i Helsingborg.

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag

– Stämman beslutade om nyval av Johan Tollgerdt, som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Arvode till den nyvalde ledamoten ska utgå i enlighet med beslut fattat vid årsstämman den 2 maj 2018, dock med avdrag motsvarande den tid som passerat sedan årsstämman.

– Stämman beslutade att godkänna förvärv av Backerhof 1 AB och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34. Vid beslutet beaktades inte Backahill AB och ER-HO Förvaltning ABs aktier.

– Stämman beslutade att godkänna förvärv av Backerhof 3 AB och indirekt fastigheten Bjuv Kvadraten 1. Vid beslutet beaktades inte Backahill AB och ER-HO Förvaltning ABs aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 210 755 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8-503 01 551. Huvudkontoret finns i Helsingborg.                                         

Fler nyheter