Bokslutskommuniké januari-december 2018

2019-02-26 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

– Hyresintäkterna ökade med 21 procent till 246,4 Mkr (202,9) som en effekt av förvärv, nyuthyrningar och färdigställda projekt. 

– Driftsöverskottet ökade som ett resultat av de ökade hyresintäkterna och arbetet i den egna förvaltningen, som bland annat inkluderar energieffektiviseringar, med 27 procent till 157,1 Mkr (124,0). 

– Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 94,5 Mkr (77,8) som en följd av det förbättrade driftsöverskottet. Exklusive kostnader för byte av noteringslista, som uppgick till 3,2 Mkr, ökade förvaltningsresultatet med 25 procent till 97,7 Mkr. 

– Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgick till -3,1 Mkr (0,0), och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.

– Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 58,5 Mkr (42,3).Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -10,1 Mkr (0,1). 

– Periodens resultat före och efter utspädning uppgick till 116,7 Mkr (98,3), motsvarande ett resultat per aktie om 1,61 kronor (1,36). 

– Fastighetsportföljens värde ökade med 20 procent till 3 759,2 Mkr (3 136,6).

– Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0).

Väsentliga händelser under kvartalet

– Den 5 november tillträddes fastigheten Kävlinge, Trehörningen 15. Fastigheten består av 46 bostäder och ett LSS-boende med 6 bostäder. 

– Samma dag har avtal tecknats om förvärv av fastigheterna Helsingborg, Rosmarinen 34 och Bjuv, Kvadraten 1. Rosmarinen 34 består av 77 bostäder och Kvadraten 1 av 28 bostäder samt ett LSS-boende med 6 bostäder.

– Brinova utser bolagets CFO, Malin Rosén till vice VD.

– Brinova tecknar ett grönt hyresavtal med Trafikverket om cirka 3 700 kvm i Kristianstad med en löptid på 6 år.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

– Brinova tillträdde LSS-boende med 8 lägenheter i Västra Nättraby, Karlskrona den 1 februari.

– Brinova tecknar ett grönt avtal med Försäkringskassan på cirka 2 700 kvm i Karlskrona med en löptid på 5 år.

Vi har nått periodens tillväxtmål, en fastighetsportfölj om 4 Mdkr, inklusive avtalade men ej tillträdda förvärv och projekt som färdigställs under 2019, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till bokslutskommunikén och fortsätter:

–          Brinova har dessutom vuxit med lönsamhet, och kan rapportera vårt bästa resultat hittills.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

CFO, vVD Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 218 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter